Parafialna Rada Ekonomiczna

19 maj 2008
(0 głosów)

Cel Rady
Celem Rady Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii.


W skład Parafialnej Rady Ekonomicznej Parafii Świętego Rocha wchodzą:
Ks. Piotr Garstecki
Pan Krzysztof Kukurenda
Pan Grzegorz Schoepe
Pan Wojciech Strzelecki

Zadania i kompetencje Rady
Do zadań rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o szczegółowy program duszpasterski w Archidiecezji.
Rada nie wydaje opinii o nauczaniu Kościoła w dziedzinie wiary i moralności. W zakres jej kompetencji nie wchodzi także personalna obsada duchowieństwa parafialnego.
Sprawy materialno - gospodarcze należą do kompetencji Parafialnych Rad Ekonomicznych.
Sprawy ściśle katechetyczne należą do kompetencji Parafialnej Rady Katechetycznej.
Chociaż Rada posiada charakter doradczy, to jednak proboszcz przed podjęciem odpowiedniej decyzji związanej z duszpasterstwem parafii winien wziąć pod uwagę jej opinię. W sprawach spornych należy zwrócić się o rozstrzygnięcie do dziekana, a jeśli potrzeba, w dalszej kolejności do Kurii Arcybiskupiej.

Top