Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

19 maj 2008
(0 głosów)
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jest społeczną organizacją, działającą w ramach przepisów o stowarzyszeniach i skupiającą osoby, które pragną oprzeć swoje życie na zasadach wynikających z nauki Kościoła, w szczególności dotyczących małżeństwa i rodziny.

Cele, zadania i środki działania

Celem Stowarzyszenia jest budowanie wspólnoty rodzin katolickich.

Do zadań Stowarzyszenia należy:

1. Podnoszenie i pogłębianie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego.
2. Troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia i o właściwe warunki jego rozwoju.
3. Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.
4. Przeciwdziałanie wszelkim patologiom społecznym godzącym w rodzinę.
5. Podejmowanie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych, które mają wpływ na funkcjonowanie rodziny.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych.
2. Organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej.
4. Organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności mających na celu podnoszenie kultury życia małżeństwa i rodziny.
5. Tworzenie i prowadzenie szkół, przedszkoli, klubów, sekcji oraz innych ośrodków o charakterze dydaktyczno – wychowawczym dla dzieci i młodzieży.
6. Organizowanie obozów, koloru dla dzieci oraz wczasów dla rodzin.
7. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny.
8. Organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych kursów pod­noszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę.
9. Organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych i rekreacyjnych.
10. Prowadzenie działalności gospodarczej.
11. Podejmowanie innych działań na rzecz podnoszenia poziomu moralnego i bytowego rodziny.
Top